sviatosti
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Boh nám daroval
sviatosti pre budovanie Cirkvi.

Sviatosti sú dary od Boha pre budovanie Cirkvi. Sú veľmi dôležité pre každého kresťana.

Na ich prijatie sa máme aj náležite pripraviť, preto v našej farnosti organizujeme takéto formy prípravy.

Prípadne informácie:
0911 173 710
trnavka.farnost@gmail.com

PRÍPRAVA NA KRST

Rodičia, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa v našej farnosti, môžu prísť v úradných hodinách na farský úrad nahlásiť krst a dohodnúť sa na podrobnostiach o čase a priebehu krstu. K tomu je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa a krstné listy krstných rodičov (ktoré boli vystavené vo farnosti krstu krstných rodičov maximálne pred 6-timi mesiacmi). Na vopred dohodnutom prípravnom stretnutí s kňazom sa spolu s krstnými rodičmi oboznámia s dôležitosťou krstu pre kresťanský život a o potrebe a záväzku kresťanskej výchovy voči dieťaťu. Krstní rodičia sú dôležitými osobami pri krste a žiada sa od nich, aby boli katolíci, prijali sviatosti krstu, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania a sviatosť manželstva (ak nie sú slobodní) a aby viedli aktívny kresťanský život.

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Príprava na prijatie sviatosti birmovania má u nás formu prípravy v malých skupinách. Skupiny sa stretávajú jedenkrát za týždeň so svojimi animátormi. Súčasťou prípravy sú aj birmovanecké víkendové sústredenia a letný tábor. V ponuke sú aj iné akcie. Prihlásiť sa môžu žiaci, deviateho ročníka ZŠ alebo kvarty  osemročných gymnázií a starší. Príprava začína v polovičke februára a trvá spravidla 14 mesiacov.

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva (a aspoň jeden z nich je katolík, ktorý bol pokrstený a prijal prvé sväté prijímanie) sú pozvaní prihlásiť sa na farskom úrade najneskôr 6 – 9 mesiacov pred plánovaným sobášom. Snúbenci sa na prijatie sviatosti manželstva budú pripravovať 9 stretnutiami s týmom lektorov. Príprava prebieha buď formou 9 stretnutí raz za týždeň, alebo tri soboty (vždy sa preberú tri témy), alebo jeden víkend, piatok až nedeľa. Doklady potrebné k uzavretiu manželstva sú krstné listy snúbencov (nie staršie ako 6 mesiacov) a tlačivo občianskej matriky z miesta sobáša (u nás je to matrika na Mierovej 21).

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Príprava na prvé sväté prijímanie má v našej farnosti formu mesačných stretnutí detí a ich rodičov. Počas stretnutia je na programe detská svätá omša a po nej stretnutia pre skupinky detí a katechéza pre rodičov. Príprava je určená pre deti z tretieho ročníka ZŠ a starších a začína v septembri.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

V našej farnosti je vysluhovaná počas každej svätej omše, okrem pondelka. Na prvý piatok sa spovedá od 17.00 hod.

PRÍPRAVA NA KRST, BIRMOVANIE A PRVÉ SV. PRIJÍMANIE PRE DOSPELÝCH

Príprava na prijatie sviatostí pre dospelých trvá jeden až dva roky a realizuje sa formou týždenných stretnutí skupinky pripravujúcich sa s kňazom. Príprava začína spravidla posledný septembrový víkend.

KRESŤANSKÝ POHREB

Ak bude váš zosnulý pochovaný na Martinskom cintoríne, je potrebné zahlásiť dátum a čas pohrebu v úradných hodinách na farskom úrade a priniesť list o prehliadke mŕtveho.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.