Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Udeľujem občianskemu združeniu Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 552/7, 82108 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31789218 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na účely informovania o aktivitách prevádzkovateľa spojených s jeho činnosťou a činnosťou ostatných subjektov pôsobiacich ako súčasť saleziánskeho diela „TRNÁVKA“ v Bratislave /m.č. Ružinov – časť Trnávka/, vrátane organizovania zbierok, fundraisingových aktivít, podujatí, dobrovoľníckych aktivít a iných činností, o stave riešenia a dosiahnutých výsledkoch. Súhlas sa udeľuje po dobu nevyhnutnú na naplnenie vyššie uvedených účelov, resp. do jeho odvolania.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ poskytol tie isté osobné údaje za rovnakým účelom ostatným subjektom pôsobiacim ako súčasť saleziánskeho diela „TRNÁVKA“ v Bratislave /m.č. Ružinov – časť Trnávka/, ktorými sú:

Oratko
  • Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Trnávka, Okružná 13, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 31794297
  • Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca, Komárnická 2, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 31797474
Farnosť
  • Rímskokatolícka cirkev v SR, farnosť Bratislava – Trnávka, Okružná 13, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 31745628
Domino
  • Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino (alias „Futbalový klub SDM Domino“), Okružná 13, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 31957404
Rodinné centrum
  • Materská škola Mamy Margity, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 51010208
  • OZ Mamy Margity, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 51192144
  • Deti mamy Margity (alias „Materské centrum Margarétka“), Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 50066374
  • Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN (alias „Rodinná poradňa Family Garden“), Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 42413273

 

Svojim podpisom vyhlasujem, že som oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi zo zákona o ochrane osobných údajov, ktorými sú najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriem na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zároveň svojim podpisom vyhlasujem, že som bol informovaný o práve kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.