rodinné centrum mamy margity
ZDRAVOTNÉ STREDISKO A LEKÁREŇ

Psychologické
poradenstvo

IMG_20150724_095642_mala

MGR. DANIELA ADAMČÍKOVÁ

poradenstvo a konzultácie
adamcikova.rcmm@gmail.com
+ 421 908 976 080

Poradenstvo, diagnostika a odborné konzultácie

Zameriavam sa hlavne na oblasť predškolského a školského veku detí, kde sa
venujem širokému spektru výchovných, vzdelávacích a osobnostných ťažkostí
detí.

Špecifickou oblasťou mojej práce sú intelektovo nadané deti a tiež deti
s elektívnym mutizmom.

V mojej poradenskej praxi sú pre mňa osobnostné a emočné problémy
adolescentov a ich sprevádzanie na ceste k dospelosti obohacujúce a sú pre
mňa vždy novou výzvou. Súčasťou práce s adolescentami je aj profesijné
poradenstvo pre žiakov.

Hlavným cieľom mojej práce a ponúknutej pomoci deťom a ich rodičom je
hľadanie vlastných zdrojov a zdravého jadra človeka, ktoré by vedeli využiť
v bežnom živote i v ťažkých životných situáciách.

Som absolventkou Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v odbore
psychológia.

V rokoch 2002-2009 som absolvovala a ukončila dlhodobé postgraduálne
vzdelávanie a výcvik v logoterapii a noo-logoterapii V.Frankla a to v Trnave na
Inštitúte existenciálnej psychológie a noo- logoterapie FF TU.

Absolvovala som krátkodobý výcvik relaxačnej psychoterapie a tiež krátkodobý
výcvik detskej relaxačnej psychoterapie.

Získané vedomosti už dlhé roky využívam vo svojej praxi poradenskej a školskej
psychologičky.

Poradenstvo poskytujem aj v maďarskom jazyku.

Žijem v Bratislave, som vydatá a som matkou dvojičiek v predškolskom veku.

alexandra

MGR. ALEXANDRA FÁDLIKOVÁ

poradenstvo a konzultácie
fadlikova.rcmm@gmail.com
+421 908 18 70 58

Venujem sa:
– podpore a sprevádzaniu v náročných životných situáciách,
– podpore a sprevádzaniu pri životných stratách a v prežívaní smútku,
– podpore pri hľadaní zmyslu v kritických obdobiach života človeka,
– podpore a spoločnej reflexii pri hľadaní otázok a odpovedí potrebných pre osobnostný rozvoj,
– podpore rodičovstva pri výchove detí.

Narodila som sa 3.augusta 1968. Som vydatá a mám dvoch dospelých synov.

25 rokov som pracovala v Detskom kardiocentre a popri tejto práci som 5 rokov pôsobila v detskom hospici Plamienok.  Moje zameranie vychádza dlhoročnej práce v nemocnici, kde som sa venovala deťom a ich rodičom v náročných obdobiach ich života, ktoré prinášalo závažné ochorenie a problémy s tým súvisiace. Celoživotná starostlivosť o rodiny vytvárala podmienky na dlhodobé a úzke vzťahy, a snaha pomôcť v plnej miere ma priviedla k psychoterapii, jej štúdiu a uplatneniu v každodennej práci v nemocnici i mimo nej.

Vzdelanie: 
– Trnavská Univerzita, fakulta Zdravotníctva a sociálnej práce v odbore Ošetrovateľstvo a rehabilitácia.
– Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a Existenciálnej analýze (výcvik som absolvovala v Inštitúte pre integratívnu psychoterapiu a psychologické poradenstvo so sídlom v Olomouci v rokoch 2008 – 2013).
– Certifikát Infant Development Movement Educator (pedagóg vývinového pohybu dojčiat) pohybového systému Body-Mind Centering  ®  v spolupráci o.z.Babyfit v rokoch 2008 – 2010.

rsz_nobody_f1024x1024

MGR. MARTA GAŠPARÍKOVÁ, PHD.

poradenstvo, psychoterapeutka pracujúca pod supervíziou
gasparikova.rcmm@gmail.com
+421 948 06 36 36

Vo svojej poradenskej a psychoterapeutickej praxi sa venujem dospelým a deťom.
U detí sa zoberám vývinovými poruchami v predškolskom a školskom veku, podporou školskej
zrelosti, diagnostikou čiastkových schopností metódou Sindelar, adaptačnými ťažkosťami
s adaptáciou, emocionálnymi poruchami, úzkostnými poruchami aj na traumatickom podklade.
Venujem sa výchovnému poradenstvu, pracujem s rodičmi.
U dospelých sa venujem psychodiagnostike, psychoterapeuticky pracujem so sebaobrazom,
sebahodnotou, venujem sa emočným poruchám, úzkostným, depresívnym stavom a traumaticky
podmieneným poruchám, a pod.

johanova

MGR. LÍVIA JOHANOVÁ

poradenstvo a konzultácie
johanova.rcmm@gmail.com
+421 948 239 282

Ponúkam konzultácie a podporu pre jednotlivcov, páry, manželov, rodiny a výchovné poradenstvo.

Ich biete Beratung für Einzelne, Paare, Familien und Erziehungsberatung.

Môžete sa na mňa obrátiť, ak:

  • plánujete sobáš a chcete sa na manželstvo dobre pripraviť
  • máte časté konflikty a hádky v manželstve, partnerstve
  • potrebujete zlepšiť  komunikáciu a vzájomné porozumenie v rôznych oblastiach: záujmy, výchova detí, financie, sexuálny život a pod.
  • vaše manželstvo/partnerstvo sa ocitlo v kríze
  • potrebujete poradiť ohľadom rôznych výchovných ťažkostí s deťmi
  • rozmýšľate o rozvode, alebo ste v rozvodovom procese
  • prekonali ste rozvod a zakúšate konfliktnú porozvodovú starostlivosť o deti, či potrebujete pomoc a podporu pri prekonávaní ťažkostí, ktoré so sebou rozvod priniesol.

ČAS A TERMÍN STRETNUTIA prosím dohodnúť e-mailom, alebo telefonicky.

Študovala som na FF Trnavskej univerzity odbor psychológia. Mám 35 rokov a viac ako 10 ročnú psychologickú prax. Pracovala som jednak v psychosociálnej oblasti (ako vedúca zariadenia pre ľudí s psychickým ochorením), ale aj v škole s medzinárodným vzdelávacím programom, kde som okrem iného realizovala preventívne a intervenčné aktivity ako napr.: tréningy sociálnych kompetencií a zručností zamerané na zlepšenie vzťahov, posilnenie sebaúcty, zmierovanie a riešenie konfliktov – medzi pármi alebo v kolektívoch. Mám skúsenosti s prácou s rôznymi cieľovými skupinami – deťmi, dospievajúcimi a ich rodičmi, dospelými, duševne chorými klientmi. Rovnako som dlhé roky pôsobila ako lektorka animátorskej školy, kde som realizovala mnohé skupinové vzdelávacie a zážitkové aktivity na rôzne psychologické témy: efektívna komunikácia medzi mužmi a ženami, prevencia syndrómu vyhorenia, vnútorné zranenia a stratégie zvládania náročných životných situácií a pod. Absolvovala som dvojročný rastový a terapeutický výcvik podľa modelu Virginie Satirovej (rodinná terapia, komunikácia, sebaúcta) a mnohé ďalšie odborné vzdelávania a semináre ako napríklad Práca s traumou či Problematika rozvodov (akreditované Inštitútom VS v SR). Zistila som, že nespočetne veľa aj závažných psychických či iných problémov začína v rodine a rovnako mám skúsenosť, že práve tam – v rodine, je aj cesta ako tieto problémy riešiť a ako sa dajú zvládať. Jednou z mojich nádejí a terapeutických presvedčení je, že „aj keď nemôžeme zmeniť minulé udalosti, môžeme zmeniť ich dopad na nás.“  (V. Satir)

Mojimi najväčšími zdrojmi a pokladmi v živote sú viera v Boha a môj manžel, ktorý ma podporuje už 9 rokov. Som víkendovou nevlastnou mamou jeho dvom, teraz už dospelým, deťom.

trn

MGR. KATARÍNA TRNOVCOVÁ

poradenstvo, konzultácie
trnovcova.rcmm@gmail.com
+421 908 87 02 77

Venujem sa poradenstvu, konzultáciám a podpore v oblasti osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov a zvládania životných situácií.

Vyštudovala som odbor Psychológia na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave.
Pracovala som ako psychológ pre náhradnú rodinnú starostlivosť na ÚPSVaR.
Od r. 2016 som frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického vzdelávania  v logoterapii a existenciálnej analýze podľa V. Frankla a E. Lukasovej (SILOE) ako psychoterapeut pod supervíziou.
Som vydatá, matka 5 detí.

CENNÍK

Poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo (50 min.) 35€
Individuálne psychologické poradenstvo (90 min.) 55€
Rodinné poradenstvo (60 min.) 55€
Párové/manželské poradenstvo 45€

Nácvik relaxácie

Individuálne (30 min.) 20€
Skupinové nácvikové a tréningové programy / osoba 15€

On-line poradenstvo

Konzultácia cez chat, ICQ (30 min.) 25€
Konzultácia cez e-mail(rozsah odpovede max. A4) 25€
Konzultácia cez skype, telefón: len po dohode (45 min.) 30€

Individuálne stretnutie prosíme dohodnúť mailom alebo telefonicky.

Služby NIE SÚ hradené zdravotnou poisťovňou.
Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnených klientov je možnosť poskytnúť zľavu z pôvodnej sumy (po dohode).
Nevykonávame vyšetrenia pre držiteľov zbrojného pasu a vodičských preukazov.

Cenník psychologických výkonov a služieb platný od 1. 1. 2020

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.