Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu, 30. apríla 2023

Liturgia týždňa :

Pondelok   1. 5. ľubovoľná spomienka sv. Jozefa, robotníka
Utorok   2. 5. spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda   3. 5. sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Piatok   5. 5. prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   6. 5. sviatok sv. Dominika Savia, zároveň je aj prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej sv. omši

Dnešná nedeľa je „Nedeľou Dobrého Pastiera“, ktorou nás Cirkev osobitne pozýva prosiť za nové a horlivé kňazské a rehoľné povolania, osobitne i z našej farnosti. Pri všetkých svätých omšiach je zbierka na seminár.

V mesiaci máj, okrem pondelkov sa v kostole o 17.45 hod. budeme spoločne modliť májovú pobožnosť.

Milí farníci, pripomíname Vám náš darcovský program DAJ NA TO. Pre naše dielo je veľkou pomocou a zároveň podporou, ak má pravidelných darcov. Tento rok sme pripravili finančný prehľad, ktorý nám jasne ukázal, že ročne potrebuje naše Saleziánske dielo z finančných darov sumu 97 641 eur. Cez tento program sa nám podarilo pravidelnými darmi vyzbierať sumu 33 193 eur, avšak za 4 roky fungovania. Preto Vás prosíme hoci aj o malý ale pravidelný finančný dar. Aj malými krokmi zájdeme ďaleko. Viac info o možnostiach prispieť na trnavka.sk.

V našom futbalovom klube SDM Domino organizujeme letné futbalové kempy vhodné pre všetky deti od 5 do 13 rokov. Registrovať svoje dieťa môžete na našej stránke www.sdmdomino.sk. Kemp je dostupný za zvýhodnenú cenu len do konca apríla.

Otec arcibiskup oznamuje veriacim začiatok procesu blahorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena v našej arcidiecéze. Veriaci sú pozvaní oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave (Špitálska 7, 814 92 Bratislava) všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad.

V stredu 3. mája 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou (Prís 15,14), Rozlišovať a rozhodovať (Joz 24,1-2;14-18).

Rodinné spoločenstvo FATIMA, o.z. srdečne pozýva k spolupráci na akcii organizovanej pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Slovenského apoštolátu Fatimy Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete, ktorý by sa uskutočnil 13. mája 2023 na 106. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete. Panna Mária vo Fatime prosila deti, aby sa modlili sv. ruženec za ukončenie vojny a prevenciu pred novou. Sv. Otec František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V týchto intenciách sú pozvané všetky deti, mládež a rodiny k modlitbe za pokoj a mier vo svete, za ukončenie vojen. Deti a mládež sa môžu zapojiť vo svojich farnostiach, spoločenstvách a rodinách: • spoločnou modlitbou posvätného ruženca • v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou • zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Organizátor prosí o rozšírenie oznamu do farností s prosbou, aby farnosti, spoločenstvá a rodiny, ktoré sa do tejto modlitby zapoja, poslali informácie alebo aj fotografie z tejto akcie na emailovú adresu: rs.fatima.oz@gmail.com .

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2.-4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.

Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2022. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/  a na plagáte.