OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 30. júla 2023

Liturgia týždňa :

Pondelok 31. 7. spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Utorok   1. 8. spomienka sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi,
Piatok   4. 8. spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, zároveň je prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   5. 8. prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej sv. omši
Nedeľa   6. 8. sviatok Premenenia Pána

Dňa 2. augusta môžeme vo farských kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“ za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, zrieknutie sa pripútanosti ku každého hriechu). Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.

Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk