Prehľad organizácií diela

Klikni na "+" na zobrazenie detailov

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 306 874 €
Milodary, zbierky 59 568 €
Zvonček 37 000 €
Dotácie 232 046 €
2% z dane 55 021 €
Spolu 690 509 €

Výdavky

Energie -67 306 €
Materiál -148 653 €
Opravy -32 387 €
Personálne náklady -392 551 €
Poplatky -29 305 €
Ostatné -117 948 €
Spolu -788 150 €

SDM DOMINO je najväčší mládežnícky futbalový klub na Slovensku. Pôsobí v ňom vyše 500 hráčov, 50 trénerov, 1000 rodičov. Týždenne je na hracích plochách približne 60 tréningov. Tréneri, futbalisti, rodičia a všetci sympatizanti sa snažia budovať spoločne jeden klub. Chceme vytvárať spoločenstvo, kde si vieme reálne pomôcť a vzájomne sa podporovať.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 197 000 €
Milodary, zbierky 4 000 €
Zvonček 0 €
Dotácie 35 000 €
2% z dane 30 000 €
Spolu 266 000 €

Výdavky

Energie -18 000 €
Materiál -41 600 €
Opravy -15 000 €
Personálne náklady -180 000 €
Poplatky -17 000 €
Ostatné -21 500 €
Spolu -293 100 €

Naša farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Ostredky, Mierová kolónia, Štrkovec, Zlaté piesky a Letisko. Má najväčšiu rozlohu v Bratislave a počet farníkov stále rastie. Spravujú ju Saleziáni don Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 0 €
Milodary, zbierky 19 000 €
Zvonček 37 000 €
Dotácie 0 €
2% z dane 0 €
Spolu 56 000 €

Výdavky

Energie -30 000 €
Materiál -4 000 €
Opravy -5 000 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky 0 €
Ostatné -28 000 €
Spolu -67 000 €

Materské centrum Margarétka je miesto pre celú rodinu. Rozvíja zručnosti detí predškolského veku, socializuje matky a ženy. Vytvára priestor na stretávanie sa celých rodín s cieľom zabezpečiť harmonický vývoj detí a ich prípravu na život. Riadi sa myšlienkami a charizmou don Bosca a pomáha tak saleziánom don Bosca venovať sa tým najmenším.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 2 700 €
Milodary, zbierky 2 200 €
Zvonček 0 €
Dotácie 220 €
2% z dane 3 200 €
Spolu 8 320 €

Výdavky

Energie -4 250 €
Materiál -4 240 €
Opravy -300 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky -350 €
Ostatné -2 900 €
Spolu -12 040 €

Oratko vytvára priestor na stretávanie sa rovesníckych skupín pre mládež na základnej, strednej a vysokej školy, mladých pracujúcich. Vyrastajú v ňom animátori, ktorí sa vo voľnom čase aktívne venujú deťom. Pripravujú pre nich rôzne zážitkové akcie, výlety a letné tábory. Chcú využívať čas naplno a dávaním sa pre mladých. Je to pre nich veľká skúsenosť nie len pre prácu v oratóriu ale najmä do života.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 37 906 €
Milodary, zbierky 19 152 €
Zvonček 0 €
Dotácie 11 000 €
2% z dane 13 120 €
Spolu 81 178 €

Výdavky

Energie 0 €
Materiál -36 420 €
Opravy -3 387 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky -11 542 €
Ostatné -42 386 €
Spolu -93 735 €

Materská škola Mamy Margity je trojtriedna škôlka s celodennou starostlivosťou. Je to miesto, kde tvoríme, objavujeme, rastieme a rešpektujeme sa navzájom. Pomáhame deťom vytvárať podnetné rozvíjajúce prostredie. Materská škola je súčasťou rodinného centra a má k dispozícii aj vonkajšie priestory pre pohybové aktivity s deťmi.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 52 930 €
Milodary, zbierky 0 €
Zvonček 0 €
Dotácie 179 326 €
2% z dane 3 550 €
Spolu 235 806 €

Výdavky

Energie -4 181 €
Materiál -54 720 €
Opravy -2 700 €
Personálne náklady -174 151 €
Poplatky 0 €
Ostatné -4 000 €
Spolu -239 752 €

Family Garden je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín. Zameriava sa v prvom rade na manželov. Ak manželia majú zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu. V oblasti poradenstva je priestor pre osobné stretnutie s odborníkom. V oblasti prevencie je k dispozícii množstvo prednášok, vzdelávacích programov a školení.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 9 338 €
Milodary, zbierky 14 716 €
Zvonček 0 €
Dotácie 4 000 €
2% z dane 3 651 €
Spolu 31 705 €

Výdavky

Energie -9 875 €
Materiál -173 €
Opravy 0 €
Personálne náklady -33 600 €
Poplatky -413 €
Ostatné -14 362 €
Spolu -58 423 €

Dobrodružstvo, služba, odvaha a sila spoločenstva - charakterizujú skauting nie len v našom stredisku. Na Trnávke môžete zažiť 1000 osobonocí v lone prírody, 300 družinoviek ročne pre viac ako 140 mladých. Skauting dopĺňa aktivity saleziánov a pomáha vytvárať prostredie, kde môže mládež vyrásť v zodpovedných a zrelých dospelých.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 7 000 €
Milodary, zbierky 500 €
Zvonček 0 €
Dotácie 2 000 €
2% z dane 1 500 €
Spolu 11 000 €

Výdavky

Energie -1 000 €
Materiál -6 500 €
Opravy -1 000 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky 0 €
Ostatné -3 000 €
Spolu -11 500 €

Správa Rodinného centra spravuje budovu na Pavlovičovej, v ktorej sa nachádza škôlka, materské centrum, rodinná poradňa, ambulancie a lekáreň.

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 0 €
Milodary, zbierky 0 €
Zvonček 0 €
Dotácie 500 €
2% z dane 0 €
Spolu 500 €

Výdavky

Energie 0 €
Materiál -1 000 €
Opravy -5 000 €
Personálne náklady -4 800 €
Poplatky 0 €
Ostatné -1 800 €
Spolu -12 600 €